2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597080022-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑามาศ พรหมทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ๋JUTAMAS PROMTHONG
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาออนโทโลยีความรู้วัฒนธรรมผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Ontology Development for Cultural Knowledge of Thai-Khmer Textiles 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มาลี กาบมาลา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562
 
 
 
 
การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม อบรมสัมนา  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 19 April 2019  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 23 April 2019 
สถานที่ไป Sungkyunkwan University 
เมือง Seoul   ประเทศ South Korea