2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3882   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. มาลี กาบมาลา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Malee Kabmala 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605080019-1  น.ส. ขวัญฤดี สว่างนึก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 657/2561  
597080022-5  น.ส. จุฑามาศ พรหมทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560  
605080021-4  นาย วิศิษฐ์ ภูชาดึก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 658/2561  
605080022-2  น.ส. สุภัทสรา เพ็งเที่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 659/2561  
597080012-8  น.ส. ธัญญาลักษณ์ ใจเที่ยง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 277/2560  
617080012-0  นาย ณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
615080014-2  นาง ยุวภา รือเกอร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สภาพการค้นคืนและการเข้าถึงความรู้ด้านพลังงานของนักวิจัย 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กันยายน 2558 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 มีนาคม 2557 
ปีที่ 32  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้คำศัพท์ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของผู้ใช้ 
ชื่อวารสาร สารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ตุลาคม 2559 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาข้าวไทย 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มิถุนายน 2560 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 70-89  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Using Facet Analytico-Synthetic Method for Organizing Thai's Indigenous Rice Knowledge 
ชื่อวารสาร Kasetsart Journal (Social Sciences)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasertsart University Research and Development Institute, Kasertsart University  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 August 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0859-015X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2560 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินการรู้สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร “มนุษยศาสตร์สาร” วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Journal of Human Sciences, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สาร งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤศจิกายน 2561 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Study of Information Culture of Executives in Higher Education System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม Internatioin Symposium on Knowledge and Communication 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 มิถุนายน 2559 ถึง 11 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies 
สถานที่จัดประชุม India, SVKM's Narsee Monjee Institute of Management Studies  จังหวัด/รัฐ Shirpur, Dhule 
Proceeding Paper Volume 2016  Proceeding Paper Issue 1st 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 573  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Academic Book Publications 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology Development for Rice Cultures of Thailand: A Conceptual Paper 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม International Summer School of Informatics: A joint event by Taiwan-Thailand-Tsukuba Information Schools 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กันยายน 2557 ถึง 9 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School of Library, Information and Media Studies, University of Tsukuba 
สถานที่จัดประชุม 3F Conference Room, Media Union, Kasuga Area  จังหวัด/รัฐ Tsukuba, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development Ontology for Indigenous Rice Culture Knowledge of Thailand: A Research Proposal 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 3 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม 6th Asia Library and Information Research Group (ALIRG) Workshop - in collaboration with CiSAP 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Library & Information Science, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia 
สถานที่จัดประชุม IDEA Lab, Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, Malaysia  จังหวัด/รัฐ Lembah Pantai, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์เนื้อหาของรายงานการวิจัยด้านภูมิปัญญาข้าวไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย คร้ังที่ 3 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน Thailand 4.0” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 635-648  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Synthesizing Knowledge of Isan Folk Weaving Tools using Facet classification approach 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม 13 th International Conference on Humanities & Social Sciences 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง 3 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KKU 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, KKU  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2017  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 378-389  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Synthesis of Knowledge of Isan Folk Weaving Culture 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2560 
ชื่อการประชุม 9th ICHiSS, 2017 “Challenges in the 21st Century: Sustainable Development in Multicultural Societies” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 
สถานที่จัดประชุม The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center  จังหวัด/รัฐ Songkhla 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 276-292  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Investigations of Thai's Indigenous Rice Knowledge in Knowledge Organization Systems and Experts Classification 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2560 
ชื่อการประชุม The Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP 2017)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chulalongkorn University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 5 (No. 60)  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาโดยการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 20th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1442-1453  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper