2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597160004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรายุธ พิลาภ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WARAYUTT PILAP
    คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นข้าวฟ่างหวานโดยใช้ยีสต์ทนร้อน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Production of ethanol from sweet sorghum juice by thermotolerant yeast 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน S
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 11 มกราคม 2565 good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 4 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 40/2560 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The potential of the newly isolated thermotolerant Kluyveromyces marxianus DBKKUY-103 for ethanol production from sweet sorghum juice at a high temperature 
ชื่อวารสาร 3Biotech 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร © Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 February 2018 
ปีที่ ฉบับที่ 126 
เดือน february  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ