2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597210011-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฏฐ์ชวัล ศรุตวรานันท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATCHAWAN SARUTWARANAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการสร้างผู้สนับสนุนตราสินค้าสำหรับธุรกิจอาหารและการรับประทานอาหารบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A MODEL FOR CREATING BRAND ADVOCACY FOR FOOD & DINING BUSINESS ON SOCIAL MEDIA IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2561 สอบข้อเขียนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2561 ผลการสอบครั้งที่ 2 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ ศธ 0514.22.1/ว1785 ลว 23 เม.ย.61
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 241/2562 ลว.19 ธันวาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2562 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มิถุนายน 2563 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 95/2563 ลว.8 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ GS e-form
F รับรองการแก้ไข 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ GS e-form
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 117/2562 ลว.10 กรกฎาคม 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-