2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4475   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Pensri Jaroenwanit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635210072-8  น.ส. ชนิดาภา สนหอม  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งเปลี่ยนแปลงฯ ที่ 74/2565 ลว. 11 เมษายน 65  
627210012-9  นาย สุพจน์ ดีบุญมี  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 127/2563 ลว.8 กรกฎาคม 2563  
627210005-6  น.ส. ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯ ที่ 125/2563 ลว.8 กรกฎาคม 2563  
647210017-1  น.ส. ประภากร ศิริสถิตย์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งแต่งตั้ง 137/2565  
647210001-6  น.ส. พัชรี หงษ์ทอง  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 195/2564 ลว. 23 กรกฎาคม 2564  
645210052-5  Mr. NIZAR FAUZAN  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 310/2564 ลว.24 พ.ย.64  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวของประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสาร MBA-KKU 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2556 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ “Roles of Customer Satisfaction towards Brand Advocacy: A Case Study of MICE Standard Hotels in Bangkok 
ชื่อวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Journal of Innovation, Creativity and Change (ISSN 22011323) Q2 
ISBN/ISSN International Journal of Innovation, Creativity and Change (ISSN 22011323) Q2  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 August 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ Regular Issue 
เดือน December   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทของสิ่งกระตุ้นประสบการณ์บนเว็บไซต์ต่อความผูกพันในตราสินค้าและการสนับสนุน ตราสินค้าของบริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ในประเทศไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2563  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 217-227  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Influencing Intention to Buy Long-term Life Insurance of People in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม Euro Amerincan Conference for Academic Disciplines & Creativity. 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Amglo-American University 
สถานที่จัดประชุม Amglo-American University  จังหวัด/รัฐ Prague, Czech Republic 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Investigation of International Tourists from Big Emerging Market (BEMs) of Different Age Groups used Information Sources for Making Decision to Visit Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม The Macrortheme Conference - Paris 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2557 ถึง 20 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Macrotheme Review A Multidisciplinary journal of global trends 
สถานที่จัดประชุม Espace Vocation Paris Haussman Saint-Lazare  จังหวัด/รัฐ Paris France 
Proceeding Paper Volume 00  Proceeding Paper Issue 00 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 00  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Factors Influencing Consumer’s Learning about Indication of Anti-inflammation Drugs in Khon Kaen Province, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2557 
ชื่อการประชุม the Business and Social Science Research Conference: Paris 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2557 ถึง 20 ธันวาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Macrotheme Review 
สถานที่จัดประชุม ESPACE VOCATION PARIS HAUSSMAN SAINT-LAZARE 92, rue Saint-Lazare 75009 Paris  จังหวัด/รัฐ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
Proceeding Paper Volume 4(4)  Proceeding Paper Issue Special Issue III 2015 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 77-87  Proceeding Paper Editors/edition/publisher The Macrotheme Review 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Mediating Role and Influence of the Relationship Marketing Success toward Cluster Productivity in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม International Conference on Multidisciplinary Trends in Academic Research (MTAR-2014) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Global Illuminators, Kuala Lumpur, Malaysia 
สถานที่จัดประชุม ฺBangkok  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของแบรนด์และความตั้งใจใช้บริการสถาบันกวดวิชาของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Factors Affecting Brand Reputation and Intention to Use Tutoring Institution Services of High School Students in the Northeast, Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thailand Regional Business Schools Network 
สถานที่จัดประชุม Mytt Beach Hotel  จังหวัด/รัฐ Pattaya Chonburi, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 357-368  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยขับเคลื่อนและผลลัพธ์ของความไว้วางใจออนไลน์บนอีมาร์เก็ตเพลส ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม INCBAA ภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถานที่จัดประชุม Mytt Beach Hotel  จังหวัด/รัฐ จังหวัดชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 2022  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 369-380  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper