2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220013-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพพล ไชยสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPON CHAIYASON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Native Clappers in the Music Culture of Greater Mekong River Region 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 พฤศจิกายน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 12 มิถุนายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 2 กรกฎาคม 2562 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 5 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุรพล เนสุสินธุ์ คำสั้งคณะฯที่ 163/2560 ลว 11 กค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ ดนตรีเขมร : รากฐานทรัพยากรทางวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ (Khmer Music: The Foundation of Cultural Resources and Conservation)  
ชื่อวารสาร กระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 22  ฉบับที่ 41 
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง  
ชื่อวารสาร กระแสวัฒนธรรม (CULTURAL APPROACH)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 สิงหาคม 2562 
ปีที่ 21  ฉบับที่ 39 
เดือน มกราคม - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 10 May 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 15 May 2018 
สถานที่ไป มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเบญ (Royal University of Phnom Penh), มหาวิทยาลัยราชวิจิตรศิลป์ (The Royal University of Fine Arts), เสียมเรียบ (Siem Reap) 
เมือง กรุงพนมเปญ, จังหวัดเสียมเรียบ  ประเทศ กัมพูชา 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 8 December 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 12 December 2018 
สถานที่ไป สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมือง หลวงพระบาง  ประเทศ สปป. ลาว 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 24 December 2018  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 25 December 2018 
สถานที่ไป บ้านโพนหมากหญ้า  
เมือง เมืองอุทุมพร แขวงสะหวันนะเขต   ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว