2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597220024-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. BINGYING SHE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. BINGYING SHE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนด้านเศรษฐกิจและการเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) The role of Thai-Chinese in economics and Politics in KhonKaen Municipality 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 กันยายน 2560 สอบผ่าน วันที่ 9 กันยายน 2560
D อนุมัติเค้าโครง 29 มีนาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 15 กรกฎาคม 2562 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั้งคณะฯ ที่ 213/2560 ลว.31 สค. 60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา คำสั้งคณะฯ ที่ 25/2561 ลว.5 ก.พ. 60
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Role of the Ethnic Thai-Chinese in Economy in Khon Kaen Municipality 
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 September 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์ลวดลายแห่งความเชื่อในชุดประจำชาติพันธุ์ลาหู่มณฑลยูนนานประเทศจีน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 3  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 857-864  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper