2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605020032-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กลดธิดา ญานุกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KLODTHIDA YANUKUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พันธุศาสตร์เซลล์เชิงโมเลกุลของจิ้งจกบ้าน 2 ชนิด ด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MOLECULAR CYTOGENETICS OF TWO HOUSE GECKOS USING FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION (FISH) TECHNIQUE 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 775/2561 ลว 6 กันยายน 2561 แต่งตั้ง นายอิสสระ ปะทะวัง เป้นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤศจิกายน 2561
F แจ้งผลสอบ 10 พฤษภาคม 2562 EXCELLENT
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 328/2562 ลว 13 พ.ค. 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 22 พฤษภาคม 2562
F รับรองการแก้ไข 22 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 มิถุนายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อลงกลด แทนออมทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 306/2561 ลว 29 มีนาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลของจิ้งจกบ้าน 2 ชนิด ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ อินซิทู ไฮบริไดเซชัน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2561 
ชื่อการประชุม การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ธันวาคม 2561 ถึง 20 ธันวาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
สถานที่จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัด/รัฐ ภูเก็ต 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1257-1266  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper