2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605030008-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิรัตน์ กาฬภักดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WIRAT KALAPAKDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสามารถในการรวมตัวของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) COMBINING ABILITY OF INBRED LINES OF PURPLE WAXY CORN 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งที่ 601/2561 ลว 11/10/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 พฤศจิกายน 2562 498/2562 ลว 24/10/2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พลัง สุริหาร คำสั่งที่ 581/2560 ลว 27/11/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 350/2561 ลว 5/7/2561