2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040024-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐพงศ์ ปัตตุลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTHAPHONG PATTULEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การคัดเลือกสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีตามแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ โดยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และกระบวนการโครงข่ายเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The site selection of Transit Oriented Development (TOD) along LRT line using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) : Khon Kaen case study 
รายละเอียด แต่งตั้ง รศ.มงกุฎ เพียรธนะกูลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามคำสั่งคณะฯที่ 908/2562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 910/2561 ลว. 9 ตุลาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน
F แจ้งผลสอบ 1 พฤศจิกายน 2562 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 856/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะฯ ที่ 109/2561 ลว. 17 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การคัดเลือกสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ตามแนวเส้นทางระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit, LRT) โดยการบูรณาการวิธี Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Scoring Method (FSM) และ Simple Additive Weight (SAW) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ