2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040072-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วสุ พลสาย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WASU POLSAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับในการตรวจสอบอุบัติเหตุทางจราจร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE USE OF UAV PHOTOGRAMMETRY FOR TRAFFIC ACCIDENT INVESTIGATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะฯ ที่ 375/2561 ลว. 7 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ คำสั่งคณะฯ ที่ 876/2560 ลว. 18 กันยายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง คำสั่งคณะฯ ที่ 453/2561 ลว. 31 พฤษภาคม 2561