2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605060034-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กาญจนา ขุ่มด้วง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANJANA KHUMDUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหาร ส่วนต้นต่อผลลัพธ์ที่คัดสรรในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of upper gastrointestinal bleeding care bundle on selected outcomes among surgical patients in Khon Kaen Hospital 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 มีนาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 19 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 239/2561 ลว.18 ก.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-