2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพรรณิการ์ โสรินทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPANNIKA SORIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) หน้าที่ของโปรตีน HMGN3 ในมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Functions of the nucleosome binding protein HMGN3 in cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 517/2562 ลว 29 มีนาคม 2562 สอบวนที่ 24 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 พฤษภาคม 2562 Turnitin 27%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ คำสั่งที่ 1304/2561 ลว 19 กค 61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ คำสั่งที่ 1304/2561 ลว 19 กค 61
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน