2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605110113-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภคนันท์ คำจันทราช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKANAN KHAMJANTARAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 111/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเสี่ยงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Risk and Factors related to diseases From Pesticide among Planting Farmers in Sakon Nakhon Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 3 ตุลาคม 2561 ที่ ศธ 0514.11.1/5070
F แจ้งผลสอบ 31 กรกฎาคม 2562 อว 660301.9.1/3450
F รับรองการแก้ไข 29 สิงหาคม 2562 อว 660301.9.1/4059
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 317/2561 ลว.26/7/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คำสั่งคณะสาธารสุขศาสตร์ ที่ 317/2561 ลว.26/7/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความชุกของการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2651-2033  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กันยายน 2562 
ปีที่ 27  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ