2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605130009-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศุทธินี วิริยะสืบพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTHINEE WIRIYASUEBPONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 119/2560) ลงวันที่&nbsp;&nbsp;8 &nbsp;กันยายน &nbsp;2560</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อิทธิพลของการทาซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ร้อยละ 38 ต่อกำลังแรงยึดเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์บนเนื้อฟันผุจำลอง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Influence of 38% silver diamine fluoride application on shear bond strength of glass ionomer cement to artificial carious dentin 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 331/2560 ลว.1 ธันวาคม 60
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัชฎา ฉายจิต คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 331/2560 ลว.1 ธันวาคม 60
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างรอยผุบนเนื้อฟันมนุษย์จากแบบจำลองด้วยเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 พฤษภาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Research To Make A CHANGE) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี  จังหวัด/รัฐ อุบลราชธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 20-31  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลระดับดีในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยราชธานี