2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605150033-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทรานี คำภูแสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTRANEE KHUMPHUSAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ QR code บนฉลากยามาตรฐานของโรงพยาบาล ในจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE PERCEPTION AND EXPECTATION OF PATIENT TOWARD QR CODE ON HOSPITAL DRUG LABEL IN SAKON NAKHON PROVINCE 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 222/2561 ลว.9 กค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-