2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605200015-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิกา ศรีภูมี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA SRIPUMEE
    คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 58/2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 58/2021 on April 30, 2021)) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มศักยภาพของเมืองด้านการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A study on Travel Behavior of Elder to Improve Accessibility to Public Transit in KhonKaen city. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ปัทมพร วงศ์วิริยะ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ทางเลือกด้านการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตเมือง 
ชื่อวารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ