2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4444   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. มนสิชา เพชรานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Monsicha Bejrananda 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637200003-7  น.ส. พันทิวา ศรีศิลป์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปร.ด. (การวางแผนภาคและเมือง)  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
635200012-2  น.ส. ณัฐริกา โสประดิษฐ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของภาคครัวเรือน ในพื้นที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทางของเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2465-5104  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มิถุนายน 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 303  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาพฤติกรรมเดินทางของผู้ใช้จักรยาน เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เลือกใช้จักรยานในเขตเมืองขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 16854489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 พฤศจิกายน 2559 
ปีที่ 15(2)  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 103-112  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ทางเลือกด้านการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตเมือง 
ชื่อวารสาร สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง(พื้นที่แล้งซ้ำซาก)จังหวัดนครราชสีมา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ครั้งที่ 4 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 ถึง 10 มีนาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 609-615  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ทัศนคติของผู้ใช้รถสองแถวต่อที่หยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ "งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" ประจำปี 2562 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กันยายน 2562 ถึง 13 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ  จังหวัด/รัฐ สมุทรปราการ 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 23  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาค่าน้ำหนักขององค์ประกอบที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในเมืองที่ส่งเสริมให้คนเดินเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมืองประจำปี 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 มิถุนายน 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 
สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง TCC Land Auditorium ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จังหวัด/รัฐ ปทุมธานี 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 152-166  Proceeding Paper Editors/edition/publisher โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper