2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605210020-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภีระวิชย์ ศิริสุขอุดมสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PEERAWICH SIRISUK-UDOMSAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) อิทธิพลการรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม ธนาคารบนมือถือ Application krung thai next ธนาคารกรุงไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FACTORS INNOVATION ADOPTION OF MOBILE BANKING GRUNGTHAI NEXT 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มิถุนายน 2562 ตามคำสังคณะฯ ที่ 59/2561 ลงวันที่ 3 ส.ค.61
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กรกฎาคม 2562 (สอบผ่าน) (ผ่าน) ตามบันทึกที่ อว 660301.15.1.2/2691 ลว. 15 ก.ค. 62
D อนุมัติเค้าโครง 19 กรกฎาคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 สิงหาคม 2562 (สอบผ่าน)
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 183/2562 ลว. 24 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 2 21 ธันวาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 239/2562 ลว. 17 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 25 ธันวาคม 2562 (Exellent) รายงานผลสอบผ่านระบบ GS e-form วันที่ 25 ธันวาคม 2562
F ขอรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ (บว.17) 20 มกราคม 2563 ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ที่เข้าปกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 17/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และทัศนคติ ที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมธนาคารบนมือถือ แอปพลิเคชันกรุงไทย เน็กซ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม The 7th CAS National and International Conference 2019 (CASNIC2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง 16 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 38  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper