2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 605740192-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพงศ์ สุวรรณโรจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPONG SUWANNAROS
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การลดการสูญเสียน้ำหนักในกระบวนการลำเลียงใบอ้อยอัดก้อนเหลี่ยมไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา ธุรกิจรวบรวมใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) REDUCTION OFWEIGHT LOSS IN THE CONVEYING PROCESS OF SQUARE COMPRESS FORM THE SUGAR CANE LEAVES TO THE POWERPLANT: A CASE STUDY OF THE SUGARCANE LEAVES BUSINESS FOR BIOMASS FUEL IN CHAIYAPHUM PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 24 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 สิงหาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 สิงหาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 208/2561 ลว. 25 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การลดการสูญเสียน้ำหนักในกระบวนการลำเลียงใบอ้อยอัดก้อนเหลี่ยมไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา ธุรกิจรวบรวมใบอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิง ชีวมวล จังหวัดชัยภูมิ  
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2562 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ