2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607030012-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เพชรดา จันอ้วน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHETRADA JAN-OUN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเป็นผู้ประกอบการเกษตรของคนรุ่นใหม่ (X Y Z Generations) : รูปแบบ ปัจจัย และแนวทางการพัฒนา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Entrepreneurship in Agriculture of Young Generations (X Y Z Generations) : Patterns, Factors Affecting and Development Recommendations 
รายละเอียด ครบกำหนดการแจ้งผลสอบวันที่ 9 พ.ค. 63 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ต้องรอลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ทรงจึงส่งผลล่าช้า 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 12 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 235/2561 ลว 16/5/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ คำสั่งที่ 131/2563 ลว 24 มี.ค. 253