2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2922   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุจินต์ สิมารักษ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Suchint Simaraks 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สัตวศาสตร์  คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบการทำฟาร์ม     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607030012-9  น.ส. เพชรดา จันอ้วน  คณะเกษตรศาสตร์  เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 131/2563 ลว 24 มี.ค. 253  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พลวัตของการใช้เครื่องจักรกลในการปลูกข้าว : กรณีศึกษาในตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
ISBN/ISSN 2228-9356  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ตุลาคม 2555 
ปีที่ ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สินค้าและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่จำหน่ายผ่านแผงลอยริมถนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 มีนาคม 2562 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การผลิตและการจำหน่ายมันแกวผ่านแผงลอยริมถนนของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านพงโพด ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 ตุลาคม 2561 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 249-258  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ASSESSMENT OF THE PIG PRODUCTION APPLIED OF VIETNAMESE GOOD ANIMAL HUSBANDRY PRACTICES (VIETGAHP) STANDARD: A CASE STUDY IN THUY LOI COMMUNE, TIEN LU DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE, VIETNAM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2560 
ชื่อการประชุม The 44th National Graduate Research Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2560 ถึง 20 ตุลาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Ubon Ratchathani University 
สถานที่จัดประชุม U-Place Hotel  จังหวัด/รัฐ Ubon Ratchathani 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 249-254  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors affecting Street Children's Lives- A case study Iringa Rural District , Tanzania. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 40th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Prince of Songkla University 
สถานที่จัดประชุม Hatyai District Songkla  จังหวัด/รัฐ Hat Yai 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 786 - 795  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ADOPTION OF CONSERVATION AGRICULTURE (CA) TECHNOLOGY: THE CASE STUDY AT MORIJA VILLAGE, MASERU, LESOTHO. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2559 
ชื่อการประชุม The 40th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2559 ถึง 21 ตุลาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Prince of Songkla University 
สถานที่จัดประชุม Hatyai District, Prince of Songkla University  จังหวัด/รัฐ Hat Yai 
Proceeding Paper Volume 40  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 574  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper