2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607040031-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มัติ ศรีหล้า ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MUST SRILA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาเครื่องกะเทาะถั่วลิสงแบบลูกกลิ้งคู่ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of a twin roller Groundnut Sheller 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 497/2562 ลว. 27 มิถุนายน 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะฯ ที่ 500/2562 ลว. 27 มิถุนายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม คำสั่งที่ 44/2561 ลว. 15 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-