2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050005-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THICHANON CHUMWANGWAPEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MULTICULTURAL EDUCATION CURRICULUM DEVELOPMENT PROCESS TO ENHANCE CULTURAL INTELLIGENCE OF SECONDARY STUDENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 742/2562 ลว. 9 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2563 Turnitin 16%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.081/2564 ลว.9 ก.พ. 2564
F แจ้งผลสอบ 12 มีนาคม 2564 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.065/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ อ.คณะมนุษย์ / คำสั่ง ศศ.บศ.697/2562 ลว. 25 ต.ค. 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา ” ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 
ชื่อวารสาร วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 121-159  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ