2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050015-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SASIPONG SRISAWAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้แนวคิดสแกฟโฟลด์เป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL TO PROMOTE CREATIVE WRITING ABILITY USING SCAFFOLD CONCEPTS FOR UNDERGRADUATE STUDENTS 
รายละเอียด ป.เอก หลักสูตรและการสอน 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 171/2562 ลว. 22 ก.พ. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 มีนาคม 2562 ผ่าน "S" ปลาย/2561 ลว. 11 มีนาคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 754/2562 ลว. 11 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 มกราคม 2563 20% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร คำสั่ง ศศ.บศ.371/2562 ลว. 21 มิ.ย. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นฤมล อินทร์ประสิทธิ์