2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607050016-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษณ์ บัวโฮม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRIT BUAHOME
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST WEB-BASED LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENCHANCE CRITICAL READING IN THAI LANGUAGE COURSES FOR STUDENTS GRADE 6 
รายละเอียด ป.เอก เทคโน โทรศัพท์ 0918670885 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 พฤศจิกายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 609/2561 ลว.26 กันยายน พ.ศ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤศจิกายน 2561 ผ่าน S ครั้งที่ 1 ต้น/2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 611/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 กันยายน 2562 20% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 มกราคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.015/2566 ลว.23 มกราคม 2566
F แจ้งผลสอบ 31 มกราคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 7 เมษายน 2566 เสนอ กก.คณะ 20 เม.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 7 เมษายน 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คำสั่ง ศศ.บศ.028/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ในรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มีนาคม 2566 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 76-91  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ