2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050033-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ยิ่งสรรค์ หาพา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. YINGSAN HAPHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 139/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) โมเดลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา :โมเดลแข่งขันภาวะผู้นำแบบดิจิทัลและภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) LEADERSHIP MODEL OF ADMINISTRATORS AFFECTING INNOVATIVE PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION: COMPETITIONAL MODEL OF DIGITAL LEADERSHIP AND CREATIVE LEADERSHIP 
รายละเอียด บริหาร ป.เอก โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.643/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ตุลาคม 2562 ผ่าน ภาคต้น 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.834/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 24 มกราคม 2563 Turnitn 18%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ