2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607050042-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. VATHANAVANH SAYASANE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. VATHANAVANH SAYASANE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 145/2562 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) รูปแบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคลเพื่อเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สาธารณรัฐ ประชาธิประไตย ประชาชนลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) PERSONAL KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF TEACHER LEARNING MANAGEMENT IN LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.643/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ตุลาคม 2562 ผ่าน ภาคต้น 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.015/2563 ลว. 9 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 กุมภาพันธ์ 2563 Turnitin 12%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-