2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณีรนุช วรไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NEERANUTE WONTAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 86/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมความรอบรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of Fall Risk Prevention Literacy Program among the Elderly in Sakon Nakhon Municipality 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 454/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 167/2562 ลว 25 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤษภาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 มีนาคม 2564 คำสั่งที่ 430/2564 ลว 23 มีนาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 1 เมษายน 2564 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 2 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 57/2561 ลว 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ คำสั่งที่ 2231/2561 ลว 11 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fall Prevention Literacy among Thai Elderly: A Cross-Sectional Study in a Municipal Community Con 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN doi.org/10.35755/jmedassocthai.2021.03.11940  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 February 2021 
ปีที่ 104  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 466-74  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ