2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607070013-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณีรนุช วรไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NEERANUTE WONTAISONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 86/2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมความรอบรู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Effects of Fall Risk Prevention Literacy Program among the Elderly in Sakon Nakhon Municipality 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 มีนาคม 2561 คำสั่งที่ 454/2561 ลว 19 มีนาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มกราคม 2562 คำสั่งที่ 167/2562 ลว 25 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 57/2561 ลว 9 มกราคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ คำสั่งที่ 2231/2561 ลว 11 ธันวาคม 2561