2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3995   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. น้อมจิตต์ นวลเนตร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nomjit Nualnetr 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605090002-2  น.ส. ศศิวิมล วรรณพงษ์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607070013-3  น.ส. ณีรนุช วรไธสง  คณะแพทยศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 2231/2561 ลว 11 ธันวาคม 2561  
625090006-6  นาย สันติภาพ พึ่งอ่ำ  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
627080007-4  น.ส. อาทิตยา ชมภูนิมิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สังคมศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 154/2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of an Intervention Based on the Transtheoretical Model on Back Muscle Endurance, Physical Function and Pain in Rice Farmers with Chronic Low Back Pain 
ชื่อวารสาร Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IOS Press 
ISBN/ISSN 1053-8127  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 January 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองต่อความสามารถทางกายและอาการปวดของผู้ที่มีภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์: การศึกษาเบื้องต้น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 38-47  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper