2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080009-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAWIN SRISAWAT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Writing Scale for Khon Kaen University Academic English Language Test 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 22/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 22/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-