2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080009-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ชวินทร์ ศรีสวัสดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAWIN SRISAWAT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนการเขียนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Revision of a Writing Scale for Khon Kaen University Academic English Language Test 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 22/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กรกฎาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 พฤษภาคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 22/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Common Grammatical Errors in Academic Writing How are They Treated by NNE Raters 
ชื่อวารสาร Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Luangporyai Association 
ISBN/ISSN 2697-6471 (Online)   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2023 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน March – April 2023  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 540–557  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Revision of an Academic English Writing Rubric for a University Admission Test 
ชื่อวารสาร PASAA Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University Language Institute 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2023 
ปีที่   ฉบับที่ 65 
เดือน January to June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ