2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 607210003-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนวัตน์ ตันติพณิชย์กูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAWAT TANTIPANICHKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 79/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด รองศาสตราจารย์ราณี อิสิชัยกุล แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 56/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 มิถุนายน 2562 ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 5/2562 ลว.27 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2562 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 22/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จินณพัษ ปทุมพร คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 143/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-