2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607220034-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ขวัญหทัย ธาดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KWANHATAI THADA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาออกแบบ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 47/2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) รูปแบบและคติความเชื่อในเครื่องบูชา นครหลวงพระบาง สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Patterns and beliefs in the offering, Luang Prabang city to design souvenir products. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 กันยายน 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 มีนาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B อยู่ระหว่างการตรวจ
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธนสิทธิ์ จันทะรี คำสั่งคณะฯที่ 200/2561 ลว.20 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯที่ 200/2561 ลว.20 สค.2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Styles and Beliefs of Ritual Stuff in Luang Prabang, Lao PDR 
ชื่อวารสาร PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PalArch Foundation 
ISBN/ISSN 1567-214X (Scopus Indexed, Scimago Q3)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 July 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา จากรูปแบบและคติความเชื่อจากขันหมากเบ็ง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 "อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก" Art Identity : From Local to Global 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 14 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume ปีที่ 4  Proceeding Paper Issue เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์เเละการออกแบบ 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 721-737  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract