2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัญญ์ศิริ บุ้งทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANSIRI BUNGTHONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) องค์ประกอบของช่วงแสงที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และสารสำคัญของผักสลัดเรดโอ๊คและโหระพาในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแห้งสลับเปียก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Different Spectum Compositions On Growth And Phytonutrient Of Red Oak Lettuce And Sweet Basil In Flood And Drain Hydroponocs System 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2565
F แจ้งผลสอบ 13 มกราคม 2565
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 17 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 474/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ คำสั่งที่ 372/2562 ลว 7/8/2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The effect of different LED light on growth and anthocyanin of hydroponic red oak lettuce in a closed system 
ชื่อวารสาร Asian Horticulturae 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Horticultural 1312 
ISBN/ISSN ISSN 0567-7572 (print) 2406-6168 (electronic) ISBN 978 94 6261 310 2, Acta Horticulturae no. 1312  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 October 2020 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 84 
เดือน ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 227-234  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ