2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615030008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปัญญ์ศิริ บุ้งทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANSIRI BUNGTHONG
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสารพฤกษเคมีในโหระพา (Ocimum basilicum linn.) ด้วยระบบควบคุมสภาพแวดล้อมแบบปิด (Plant Factory) 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INCREASING QUALITY AND PHYTONUTRIENTS OF PRODUCE IN SWEET BASIL (Ocimum basilicum linn.) WITH CLOSED ENVIRONMENT 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 มีนาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 474/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ คำสั่งที่ 372/2562 ลว 7/8/2562