2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030021-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กนกวรรณ คำสุเรศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANOKWAN KAMSURET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาวิธีการประเมินความต้านทานอ้อยต่อเพลี้ยจักจั่นปีกลายจุดสีน้ำตาล (Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura)) พาหะนำโรคใบขาวอ้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SUGARCANE RESISTANCE EVALUATION PROTOCOL AGAINST LEAFHOPPER (Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura)) VECTOR OF SUGARCANE WHITE LEAF DISEASE. 
รายละเอียด แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาร่วม Mr.YOUCHI KOBORI คำสั่งที่ 124/2562 ลว 26/2/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 138/2562 ลว 6/3/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง คำสั่งที่ 460/2561 ลว 21/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-