2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030034-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สิริมาพร โคตะเสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRIMAPORN KHOTASENA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 61/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินและการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EVALUATION AND INHERITANCE OF PHOTOPERIOD SENSITIVITY IN INDIGENOUS RICE GERMPLASM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 135/2562 ลว 6/3/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม คำสั่งที่ 447/2561 ลว 17/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 136/2562 ลว 6/3/2562