2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030041-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชรินทร์ โกยทรัพย์มา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHATCHARIN KOYTHRUPMA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด เลื่อนสอบเค้าโครงฯ จาก 19/7/2562 เป็น 22/8/2562 เช้า 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งที่ 286/2562 ลว 28/6/2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 กุมภาพันธ์ 2563 เค้าโครงฯ ไม่มีผลสอบ ยกเลิก จะขอยื่นสอบใหม่
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เสนอ 2/1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล เสนอ 2/1/2562