2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. คัทรียา คลังดงเค็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KHATARIYA KLUNGDONGKENG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการใช้กิจกรรมนันทนาการ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SOCIAL SKILL DEVELOPMENT OF THE STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILITIES BY USING RECREATIONAL ACTIVITIES 
รายละเอียด EI ป.โท โทรศัพท์ 0815746506 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.667/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2562 15% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 62
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-