2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทวิติยา นาคศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TAWITIYA NAKSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของครูในยุคดิจิทัล ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE AFFECTING OF SCHOOL PRINCIPALS ROLES ON EFFECTIVENESS OF TEACHER’ S LEARNING MANAGEMENT IN DIGITAL ERA AT PRIMARY SCHOOL IN CHAIYAPHUM PROVINCE 
รายละเอียด ป.โท บริหาร (โครงการพิเศษ) โทรศัพท์ 0878809619 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 756/2562 ลว. 11 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563 13% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลโรงเรียนประถมศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมนาทางวิชาการ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัด/รัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 13-24  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper