2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050058-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิรินทิพย์ ขุมดินพิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINTHIP KHUMDINPHITHAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 152/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทของผู้บริหารสตรีที่โดดเด่นสู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม : กรณีศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Roles of Outstanding Female School Principal toward Innovative School : A Case Study 
รายละเอียด ป.โท บริหาร (โครงการพิเศษ) โทรศัพท์ 0894161354 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 758/2562 ลว. 11 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2563 Tunitin 23% ภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.098/2563 ลว.24 เมษายน 2563
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2563 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ องค์ประกอบของโรงเรียนแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ์ ประจำปี 2563  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 461-473  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper