2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615050092-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิชญาพร เนตรแสงศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHITYAPHON NETRSAENGSRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ผลของการออกกำลังกายด้วยท่าไหว้ครูมวยไทยแบบผสมผสาน ต่อสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE EFFECTS OF MIXED WAI KRU MUAY THAI EXERCISE ON PHYSICAL FITNESS AND BODY WEIGHT IN FACULTY OF EDUCATION PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY OVERWEIGHT STUDENTS 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาฯ โทรศัพท์ 0856759657 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 762/2562 ลว. 11 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 มกราคม 2563 13% ภาคปลาย 62
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.222/2564 ลว. 14 พฤษภาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 29 พฤษภาคม 2564 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2567 เสนอ กก.คณะ 28 ม.ค. 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของการออกกำลังกายด้วยท่าไหว้ครูมวยไทยแบบผสมผสาน ต่อสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักตัวของนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 44  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 100-117  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ