2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050128-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อัจฉริยา เชื้อเพชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ACHARIYA CHUEAPECH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (มีพื้นฐานการศึกษา)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 86/2563 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ค่านิยมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) HIGH SCHOOL STUDENTS’ VALUES IN MATHATHEMATICS LEARNING 
รายละเอียด คณิตศาสตร์ ป.โท (ปกติ) มีพื้นฐาน โทรศัพท์ 0924806831 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 850/2562 ลว. 24 ธ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 28 มกราคม 2563 24% ภาคปลาย 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 กรกฎาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.330/2564 ลว. 20 มิถุนายน 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 8 กรกฎาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 8 กรกฎาคม 2564 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ คำสั่ง ศศ.บศ.390/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี