2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615050143-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐพร ศรีทะจักร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATHAPORN SRITHAJAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบยูนิเวอร์แซลโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING ENVIRONMENT WITH GAME BASE LEARNING TO ENHANCE PROBLEM SOLVING PROCESS OF MATHEMATICS FOR GREAD 3 STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก2 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.836/2562 ลว.19 ธ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 14 มกราคม 2563 Turnitin
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร เปลี่ยนจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ 650931417165
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์