2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070028-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIYAPONG SIRINAPAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินตนเองเพื่อจัดระดับการสัมผัส ภายหลังการสัมผัสเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Validity and reliability of self-assessment tool for risk prioritization following exposure to tuberculosis in hospital setting 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 888/2562 ลว 5 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 24 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งที่ 1920/2563 ลว 27 ตุลาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 9 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
F รับรองการแก้ไข 14 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 1091/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 1091/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562