2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615100011-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. LE THI HONG THUY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. LE THI HONG THUY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 37/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย)  
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) The Impact of Community-Based Rural Tourism on Rural Development : A case study of Tra Que village, Vietnam 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Community-based rural tourism as a tool for rural development: A case study of Tra Que village, Vietnam  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2562 
ชื่อการประชุม The 7th Burapha University International Conference  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Burapha University 
สถานที่จัดประชุม Bangsaen Heritage Hotel   จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 190-205  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Burapha University  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Best paper award finalist   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Burapha University