2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615160007-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วฤณภา สุทธิบุตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WARINPA SUTTHIBUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2563 S
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 64 /2562 วันที่ 6 มิ.ย.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภัทรา วัฒนพันธุ์ ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 28 /2563 วันที่ 21 เม.ย.63