2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210023-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภาณี วิชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANEE WICHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านยูทูบ รูปแบบ In -Stream ads ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FACTORS AFFECTING CONSUMER’S RESPONSES ON YOUTUBE VDO IN- STREAM ADVERTISEMENT AMONG UNDERGRATUATE STUDENTS IN THAI PUBLIC UNIVERSITIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กันยายน 2562 ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 177/2562 ลว. 17 กันยายน2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 กันยายน 2562 สอบผ่าน (Pass)
D อนุมัติเค้าโครง 25 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 กรกฎาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 111/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการโฆษณาผ่านยูทูบรูปแบบ"การแทรกวีดีโอโฆษณา" ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ