2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210063-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัทธ์ธีรา ทองอ้ม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTERA THONGOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การท่องเที่ยว  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ไมซ์ และบริการ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมสมัย “วัฒนธรรมไก่ KKU1” 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) STRATEGIC PROMOTIONS FOR CONTEMPORARY GASTONOMY TOURISM “KKU 1 CHICKEN CULTURE” 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2562 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 133/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2562 สอบผ่าน (Pass)
D อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณบริหารธุรกิลและการบัญชี ที่ 119/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-