2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615220014-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรกิตต์ อันพิมพ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MR.JIRAKIT UNPHIM
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการบรรเลงโปงลาง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ศูนย์อำนวยการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 11 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The construction of instructional package for Ponglang: Isan musical instrument for ceremonial officers 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 มีนาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. หิรัญ จักรเสน คำสั่งคณะ ที่ 224/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะ ที่ 224/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติการบรรเลงโปงลาง สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 10 จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤษภาคม 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ