2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615420031-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MINO PHETHAZA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MINO PHETHAZA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย)  
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 สิงหาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 46/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 กันยายน 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 34/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-